МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ
АВАНГАРДУ І ТРАДИЦІЇ
GALL'ART
Іванцев Денис-Лев Лук’янович
(1910 - 2003)

01.jpg
Христос над українським селом
02.jpg
Голгофа
03.jpg
Ми
04.jpg
Веселка Дністрова
05.jpg
Богдан Хмельницький
06.jpg
Небо і земля
07.jpg
Рибалки на Дністрі
08.jpg
Володар синіх Карпат Олекса Довбуш
09.jpg
Місячна ніч над Дніпром
10.jpg
Місячна ніч над Дніпром
11.jpg
Осінь
12.jpg
Міст
13.jpg
Ніч над Дністром
14.jpg
Денис Іванцев з дружиною Марією
(фото 2000 р.)
15.jpg
Український Мойсей
16.jpg
Провесна
17.jpg
Дністер у Делеві
18.jpg
"Реве та стогне Дніпр широкий"
19.jpg
Атомний вік
20.jpg
Зимовий пейзаж
Іванцев Денис-Лев Лук’янович
Народився 5 березня 1910 року в с. Делева Тлумацького району Станіславської (тепер Івано-Франківської) області в сім’ї священика місцевої греко-католицької церкви.
Після закінчення гімназії в м. Тлумач (1929 р.) навчався в Краківській Академії Мистецтв на відділі малярства (1930-1935 рр.) і Варшавському інституті практичних занять (1936-1937 рр.). Під час навчання в Кракові був одним із засновників і головою української мистецької групи “Зарево”. Упродовж 1935-1939 рр. Був членом “Асоціації незалежних українських митців” (АНУМ) у Львові. Постійно брав участь у виставках АНУМа. У 1938 році у Львові отримав 1-шу премію за картину “Хрещення України”.
Одним із кращих творів раннього періоду творчості Дениса Іванцева – друга половина 30-х років- стали картини абстрактно-філософського напряму “Прамати”, “Гротеска”, “Кристалізація думки” та інші. Саме вони заклали основу розробленої художником теорії статизму, згідно з якою площинна геометризована форма “спроможна замкнути цілі епохи, усі життєво творчі процеси, цілий необмежений космос”. Розробкою теорії статизму він продовжує займатися і в наступні періоди своєї творчості.
Наприкінці 30-х років – початку 40-х з’явився пейзажний живопис митця. Серед творів цього напряму кращими є : “Зима в Татрах”, “Зимовий пейзаж”, “Провесна”, “Міст”, “Вулики”, “Віз”, “Рибалки на Дністрі” та інші. Все частіше на живописних полотнах Д.Іванцева з’являється тема Дністра.
З 1941 року і до вибуху радянсько-німецької війни Денис Іванцев працює методистом в Станіславському обласному будинку народної творчості. Був одним з організаторів “Першої обласної виставки образотворчого мистецтва  Станіславщини”.
Війна змусила Дениса Іванцева переїхати разом з сім’єю до рідного с.Делева, де проживали його батьки. Тут він аж до виходу на пенсію в 1970 році працює вчителем місцевої школи. Поряд з педагогічною діяльністю займається малярством, продовжує розробку теорії статизму. Художник продовжує писати полотна абстрактно-філософського напрямку: “Людина-машина”, “Істина – нескінченність”, “Кругообіг речовин у природі” та інші. У цих творах компоненти картинної площини уподібнюються закодованому орнаменту, форма, ритміка і колірність якого, не імітуючи матеріальних ознак втілюваної ідеї, символічно передає внутрішні закономірності уявної її будови і способу функціонування. Зображення спочатку свідомо розкладається автором на окремі елементи, які потім об’єднуються, кристалізуються для реконструкції задуманого образу художніми засобами і створення нової реальності. Ідея твору стає прозорою, зрозумілою в усіх своїх частинах і підноситься до філософських узагальнень: “живе-мертве”, “добро і зло”, “рух-статика”.
Новаторські пошуки митця зумовили нетрадиційну асиметричну конфігурацію багатьох творів, яка значно динамізує саме зображення і органічно пов'язує його з довкіллям. Абстрактно-філософський напрямок належить до найважливіших досягнень Дениса Іванцева.
Малозгадувана у вітчизняному мистецтві монументальна спадщина Дениса Іванцева криє в собі цікаві зразки олійних розписів в українських церквах на Галичині. Він доклав зусиль у живописне оздоблення церкви у рідному с. Делева, церков сіл Коропець, Стінка Тернопільської області, Вороблянич і Немирів Львівської області, храмів Івано-Франківська.
Денис Іванцев, який з 1970 року проживав в Івано-Франківську, став автором декількох сотень високо-художніх творів, у центрі яких краса рідного краю, доля України за її багатовікову історію. За своє життя він брав участь у численних представницьких виставках у Кракові, Відні, Львові, Івано-Франківську. Частина його художніх творів знаходиться в Івано-Франківському обласному музеї образотворчого мистецтва, у Львівському національному музеї. Більшість його картин перебуває у колекції його великої родини, яка проживає в Івано-Франківську, в колекціях численних шанувальників його таланту як на Україні, так і за її межами, в тому числі США, Канаді, Англії.
У 1992 році за вагомий внесок у розвиток світової культури Міжнародний біографічний центр /м. Кембрідж, Англія/ визнав Дениса Іванцева людиною року. В березні 2000 року в Івано-Франківському музеї образотворчого мистецтва відбулася виставка художніх творів Дениса Іванцева, присвячена 90-річчю від дня народження.
Феномен творчості Дениса Іванцева - в багатстві тематики ідей, образів і засобів, які сукупно творять цілісний індивідуальний стиль. "Мистецтво - це саме життя, це правда, це добро. Цьому ідеалові я відданий серцем, душею і думками. Я молився і працював - це дуже просто і дуже тяжко. Мої мрії сповнилися, і я щасливий тим, що на схилі моїх літ живу в соборній самостійній Україні" - ці слова із автобіографії Дениса Іванцева.
Іванцев Денис-Лев Лук'янович помер 13 червня 2003р. Похований на кладовищі "Дем'янів Лаз" в Івано-Франківську.

    Denys Ivantsev was born on March 5, 1910 in the village of Deleva, Tlumach district, Stanislaviv region (now Ivano-Frankivsk) in the family of greek-catholic priest. After graduating from Tlumach gymnasia in 1929, he studied in Krakiv academy of Fine Arts, department of Arts (1930-1935) and Warsaw institute for practical studies (1936-1937). He was one of the founders and Head of the Ukrainian group "Zarevo". Being a member of of Lviv Association of Independent Ukrainian Artists(AUIA)in 1935-1939, he frequently participated in the exhibitions organized by AUIA.

    In 1938 Denys Ivantsev received his first award for the picture "Baptism of Ukraine".

    Among the best works of the early period are the pictures of abstract-philosophical trend such as: "Pramaty", "Hroteska", "Crystalization of Thought" and others ,which laid the basis of statism theory developed by the artist. According to this theory, a surface geometric shape is "able to close all the epochs, all vital and creative processes,whole immence space". He continued developing the statism theory during the next periods of his life.

    The artist began painting landscapes at the end of 30th -the beginning of 40th. "Zyma v Tatrakh" ("Winter in Tatry"), "Zymovyi Peizazh"("Winter Landscape"), "Mist"("The Bridge"), "Vulyky"("The Beehives"), "Rybalky na Dnistry" ("Fishermen on the  River Dniester")and others are among the best his landscapes.

    D.Ivantsev  had been working as a methodologist at Stanislav Regional House of People's activity since 1941 untill the beginning of World War II. He was one of the organizers of the First Stanislav Regional Exhibition of Fine Arts.

    The second World War made Denys Ivantsev and his family move to the village of Deleva where his parents lived. He worked as a teacher of the local school untill 1970 and combined teaching and painting, kept on developing statism theory. The artist went on creating paintings of abstract-philosophical orientation. These works are represented by the pictures: "Liudyna-mashyna" ("Man-Machine"),"Istyna-Neskinchennist" ("Eternal-Truth"), "Kruhobih Rechovyn v Pryrodi" ("Circulation of Substances in Nature") and others.

    The components of pictures surface  in these works liken to the encoded pattern which forms, rythm and colour symbolically reproduce inner appropriateness of their structure and means of their functioning, without the immitation of the perculiarities of the material idea. The imagination is delibarately distributed into separate elements which are united later on and crystalized for the image realization by the artistic means. New reality is created.

    The idea of the work becomes transparent,understandable in all its components and is  philosophically realized as "alive-dead", "goodness-harm", "movement-statics". The innovational artist's search caused untraditional  assimetric configuration in many works. The development of abstract-philosophical trend by D.Ivantsev belongs to the most important his achievements.

    The monumental heritage of Denys Ivantsev, whish is not spoken much,is rich in interesting examples of oil-wallpainting of Ukrainian churches in Halychyna (Church in Deleva; Koropets and Stinka churches in Ternopil region; Voroblyanych and Nemyriv Churches in Lviv region and Ivano-Frankivsk churches).

    Since 1970 Denys Ivantsev lives in Ivano-Frankivk. He is the author of a few hundreds  of highly-artistic works where he depicts the beauty of the native land, Ukrainian history. Artist's personal exhibitions were organized in Krakiv, Vienna, Lviv and Ivano-Frankivsk.

    Some of his works can be found  in Ivano-Frankivsk Art museum, Lviv National Museum.
The majority of his works is in the private collections of his family, which lives in Ivano-Frankivsk; his admirers' collections in Ukraine, the USA, Canada, England.

    In 1992 the International Biographical Center (Cambridge, England) nominated Denys Ivantsev to be a Person of the Year for his great contribution to the development of world culture.

    In March 2000 a personal exhibition devoted to the artist's 90 birthday anniversary was held in Ivano-Frankivsk Art museum.
The phenomenon of D.Ivantsev activity is in the variety of his ideas, images and means by which the integral individual style is created.

    "Art is life. It is truth and goodness.I am devoted heart and soul to this ideal. I prayed and worked. It is very simple and very difficult. My dreams came true. I am happy now to live in the sovereign independent Ukraine"-these are the words from his autobiography.
  Address:
Ivantsev Denys-Lev
76000
Ivano-Frankivsk
24 Naberezhna St, apt.57
tel. 380-3422-41054

GALL'ART
Авторский проект Iвана Пелипишака
та Олега Гуцуляка
2004