МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ
АВАНГАРДУ І ТРАДИЦІЇ
GALL'ART

Ділова пропозиція

УВАГА - ВИНЯТКОВИЙ ЕКСКЛЮЗИВ !

(voronss@ukr.net)
Версия на русском языке >>>
(16 Kb, zip)

В об'ємі рукопису "Карпаты, которые ты можешь узнать ..." (С.С. Ворон, м. Івано-Франківськ, Україна), який автор пропонує Вашій увазі, в науково-популярній формі розповідається про географію, флору, фауну, історію УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ. Також у книзі подано детальну інформацію: -- про кліматичні умови цієї гірської країни; -- про етнічні групи населення, яке проживає на вказаному терені; -- про соціално-побутові аспекти населення даного регіону України; -- подано алфавітний Каталог-Вказівнник топонімів, наведених в Картах-Схемах Додатку 10 та відповідні їм Додатки 7,8,9, в яких пропонується авторська оригінальна розшифровка назв об'єктів вказаної Картами-Схемами території.

В стислому об'ємі, але достатньо розширено, подано надзвичайно великий обсяг інформації, невідомої раніше широкому читачеві, інформованість якого про цей чудовий, досі ще не пізнаний край нашої держави до цього часу базувалась на закоснілих, перекручених, сфальсифікованих правлячою в той час тоталітарною системою та її агітаторами "фактах та даних". Ця "лабораторно-кабінетна" прорадянська "інформація" роками втовкмачувалась в голови зголоднілих за достовірними фактами, затурканих радянською ідеологією "широких мас населення".

Більшість інформації, що запропонована автором, - ЕКСКЛЮЗИВНА, зібрана в польових умовах і в архівах протягом 15 років праці та пошуків. Наведено реальні розповіді місцевого населення гірських регіонів про період кінця ХІХ - початку ХХ століття; перекази, легенди та бувальщина подані живою, побутуючою у високогір'ї Карпат говіркою і записано сучасною українською мовою.

Інші частини рукопису виконано російською мовою, без політичного (шовіністичного) забарвлення; пропонований читачеві унікальний за своїм змістом матеріал викладено легкосприйнятною розмовною мовою, що дає можливість сприймати інформацію найрізноманітнішими верствами населення з найрізноманітнішим діапазоном світогляду.

За відгуками незалежних експертів - науковців, вчителів, краєзнавців, туристів-професіоналів та інших жителів Прикарпаття, що були ознайомлені з авторським рукописом, на даний час аналогів такого рівня в туристичній та спеціальній літературі про Українські Карпати за останні 60 років (від 1939 р.) -- не існує.

Російською мовою даний проект здійснено з метою якнайшвидшого ознайомлення ЄВРОПЕЙЦІВ із Українськими Карпатами, адже погодьтеся, що на Заході легше знайти перекладача з російської мови на європейські. Хоча, звісно, так не має бути, але на даний час ми в таких об'єктивних реаліях.

ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ РУКОПИСУ
"Карпаты, которые ты можешь узнать ..."
(мовою оригіналу)

Том 1.

Часть 1.

- Географическое описание Украинских Карпат.
- Растительный и животный мир.
- Климатические условия рассматриваемой горной страны.
- Этнические группы населения Карпатского региона.
- Социально-бытовые аспекты (исторический план).
- Историческое развитие региона, основные этапы его освоения (от доисторических времен - до начала ХХІ века).

Часть 2.

Пятнадцать краеведческих очерков (описание дано в произвольно-художественной форме):
- материалы исследовательских экспедиций;
- прохождение туристических маршрутов, представленных в Приложении 6;
- интересные происшествия на горной тропе;
- природа местности, по которой проходит маршрут;
- рассказы пастухов и лесорубов (фольклор, бытовая тематика);
- историческая разведка на тему "Опрышки - разбойники Украинских карпат" (Нетрадиционный взгляд на их жизнь и боевую деятельность с XV в. до конца ХІХ в.)

Том 2. Сборник приложений к Тому 1.

Часть 1.

Приложение 1: Основные представители фауны Карпат: образ жизни, повадки, внешний вид, приметы зверя на местности (фотографии, рисунки, схемы);
Приложение 2: Принципы ориентирования на местности: способы определения сторон света без компаса - днем и ночью. Определение точного времени и местонахождения - днём и ночью (рисунки, таблицы, схемы);
Приложение 3: Проблемы безопасности в горах: характеристики опасностей в горах, причины несчастных случаев в горах, полезные советы смельчакам (таблицы, рисунки);
Приложение 4: Звездное небо как оно есть: данные о небесных созвездиях; азбука астрогнозии. Карта звездного неба -- цилиндрическая проэкция; карты полушарий звездного неба (рисунки, таблицы, карты).

Часть 2.

Приложение 5: Физическая карта Карпат -- М 1:1250 000.
Приложение 6: Развернутое описание туристических маршрутов:
- отчетные карты расстояний, времени прохождения, ориентиров на местности (таблицы, схемы, рисунки) -- 12 пешеходных маршрутов различной степени сложности по редкопосещаемым местам альпийского высокогорья и диким труднопроходимым скалистым россыпям Горганского криволесья.
Приложение 7: Энциклопедия Карпатоведения - алфавитный указатель названий вершин и других именных объектов местности, их координаты в прилагаемых картах-схемах (Приложение 10) -- Каталог-Перечень -- 2 200 топонимов.
Приложение 8: Антология Карпатоведения - расшифровка названий топонимов (согласно Приложению 7) на рассматриваемой картами-схемами территории (предполагаемое автором происхождение названия, его смысловое содержание и производные от основного названия) -- 2 000 пунктов-топонимов; различные исторические и другие интересные сведения о них.
Приложение 8: О чём "говорят" Древние Веды - миниатюры карпатских диалектов: мини-словари основных славянских этнических групп Альпийско-Балкано-Карпатского региона и соседствующих им этносов. Сравнительный анализ диалектных произношений и смыслового содержания слов-определений, привязка большинства определений каждого из мини-словарей к расшифровке топонимов, представленных в Приложениях 7 и 8.
Приложение 9 состоит из следующих фрагментов:
1. - Польско-Русский мини-словарь (около 600 слов-определений)
2. - Чешско-Русский мини-словарь (около 1 000 слов-определений)
3. - Словенско-Русский мини-словарь (около 2 300 слов-определений)
4. - Сербо-Хорвато-Русский мини-словарь (около 1 200 слов-определений)
5. - Румынско-Русский мини-словарь (около 2 200 слов-определений)
6. - Немецко-Русский мини-словарь (около 1 500 слов-определений)
7. - Венгерско-Русский мини-словарь (около ... слов-определений)
8. - Гуцульско-Русский мини-словарь (около ... слов-определений)
9. - Древнеславянский мини-словарь (около ... слов-определений)
10. - Древнеславянские имена собственные
11. - Золотые Россыпи (латинские, немецкие крылатые слова и выражения, афоризмы по теме).

(данные постоянно дополняются автором)
Приложение 10: Атлас
- Карты-Схемы горных хребтов и гидросистем Украинских Карпат М 1:50 000 (1 см = 500 м).

Рулон 1: 4 листа 600 х 300 мм: Горганы -- Бескиды. Рассматриваемая площадь -- 56,0 км х 28,2 км -- 1 580 км кв.
Рулон 2: 7 листов 600 х 300 мм: Горганы -- Красна -- Свыдова. Рассматриваемая площадь -- 92,5 км х 28б2 км -- 2 608 км кв.
Рулон 3: 5 листов 600 х 300 мм: Свыдова -- Чорногора. Рассматриваемая площадь -- 70,0 км х 28,2 км -- 1 975 км кв.

Все отдельные листы, при желании, соединяются в общий рулон; получаемые таким образм рулоны, в свою очередь, взаимостыкуются в удобно рассматриваемый настенный плакат с реальным размером 180 х 205 см.

Информационная насыщенность представленной автором в картах-схемах территории на произвольно взятой площади в 100 км кв. (20 х 20 см) -- в 10-12 раз ПРЕВЫШАЕТ насыщенность такого же по площади района на любой новейшей украинской туристической карте, рассматривающей территорию Украинских Карпат. Общая картографически рассматриваемая площадь составляет 6 163 км кв.

Всего в Картах-Схемах указано:
- населенные пункты (190)
- именные горные хребты (128)
- именные высоты (горные вершины) (585)
- именные полонины, урочища, перевалы (600)
- именные гидронимы (реки, ручьи, озера, водопады) (570)
- колличество точек урезов воды (выс. над у.м.) (500)
- "безымянные" высоты (горные вершины) (1265)

(данные постоянно дополняются автором)

Всего в предлагаемой Вашему вниманию рукописи представлено:
- схем (5)
- таблиц (30)
- рисунков (97)
- карт (3, + карты-схемы: 16 листов 600 х 300 мм).

Автор у своєму рукописі сміливо спростовує колишні стереотипи, нав'язані українському (а також - європейському) читачеві ще за часів Радянської влади провідними авторитетами з історії та етнографії Українських Карпат; логічно зваженими прикладами надає нового, нестандартного бачення змістові зазначених в рукописі назв місцевостей та їх історичного минулого, базуючись на словникових запасах та їх змістовному значенні більшості європейських слов'янських етнічних груп; висуває багато власних авторських непересічних версій в багатьох історичних, етнографічних та географічних питаннях що стосуються Карпатського регіону.

Ця праця адресована широкому колу читачів: туристам різної кваліфікації -- від недосвідчених до учасників походів вищої категорії складності; а також краєзнавцям, географам, етнографам, історикам, філологам, студентам, вчителям та учням старших класів.

Кожен считач, навіть дуже упереджений, вимогливий і вибагливий, знайде в книзі для себе багато невідомих раніше фактів, цікавих історичних, топографічних даних та відомостей.

На закінчення цієї Анотації автор пропонує всім фінансово забезпеченим юридичним та фізичним особам (незалежно від держави, місця проживання, національності та віросповідання) -- всім, хто в силу свого прогресивного і прагматичного мислення, вільного від скептицизму та заяложених стереотипів, йде попереду сірої нашої буденності, хто сміливо заглядає в кращий завтрашній день -- прийняти посильну участь у вирішенні подальшої долі пропонованого Вашій увазі рукопису.

Мінімальний розумний ризик вкладення вільних коштів в цей "Золотий Почин" надасть Вам величезне моральне задоволення, створить Вам життєвий імідж далекоглядного Інтелектуала-Мецената, в дуже короткий термін покаже діловому світові правильність та доцільність Вашого вибору.

Слов'янський та загальноєвропейський світ вже давно і з нетерпінням чекає приходу такої потрібної всім праці -- докладної розповіді про континент Європа, чарівним куточком якого є наші Українські Карпати. З'єднаними зусиллями ми зможемо перетворити даний манускрипт в чудово виконане видання, яке в скромному часі може стати бестселером, букіністичною дивиною. Адже головна і, найтяжча і копітка праця вже виконана Автором ...

Поспішайте робити добрі справи, Панове Підпреємці!

Впишіть своє славне Ім'я в когорту діячів, які направляють духовний розвиток нації по зазделегідь визначеному Богом тернистому Шляху Пізнання!

З повагою, Автор -- СЕРГІЙ ВОРОН
(Івано-Франківськ, Україна)

(voronss@ukr.net)

РЕЗЮМЕ
До Анотаціі рукопису книги
C.С. Ворон "Карпаты, которые ты можеш узнать …"

1. Автобіографічні передумови (скорочено, згідно необхідного представництва професійного відношення до викладеного матеріалу).
2. Аргументація щодо необхідності видання оригіналу рукопису без глобальних змін в його структурі та спрямованості.

Гірським пішохідним туризмом займаюсь з дитинства - з 12років. Перший раз здійснив сходження на г. Говерла в складі тур. групи. Регулярно, професійно почав виходити в Карпати з 1980р. в складі спортивних груп різноманітних пішохідних та альпіністських клубів міста та обл. Але через власне несприйняття методів спортивного проходження, будучи проти домінуючої в той час системи нав'язаних "всесоюзних", стандартних, заяложених маршрутів по всім давно відомих місцях; системи, що перетворила проходження гірського маршруту в " чемпіонат з надшвидкісного перенесення тягарів на далекі відстані ", відійшов від спортивного та офіційного туризму і почав виходити в гірську зону без команди-супроводу, сам-один , виробляючи власні , нестандартні гірські маршрути; це дало мені змогу вільно блукати, обстежувати території гірських хребтів стільки часу, скільки це необхідно для докладного знайомства з гірською системою довільно вибраної місцевості .

Виходячи з набутого досвіду, в 1990р. був обраний ( на конкурсній основі ) Координатором Всесоюзної "Аcсоциации Любителей Путешествовать Одиночно" (АЛПО) на Прикарпатті ( з центрами в м. Свєрдловськ , м. Челябінськ). Крім того, з 1989р. працював позаштатним рятувальником в Яремчанському Контрольно-рятувальному загоні ( КРЗ-5, командир загону п. Ліхацький В.); неодноразово приймав участь в рятувальних роботах та в планових експедиціях обласної Контрольно-рятувальної служби по картографуванню та попередньому обстеженню важкопрохідних перспективних маршрутів в незайманих офіційним туризмом гірських системах Українських Карпат. Стосовно опису зоологічного та рослинного світу ( флори та фауни Карпат ) - деякий час добровільно працював на звірогосподарстві УТМР та лісовим єгерем в лісництві, багато консультувався з лісниками в лісових угіддях.

Досконало практично знаю гірські масиви Гороган, Чорногори та Свидови, багаторазово приватно проводив по власних розроблених маршрутах групи туристів різного ступеню підготовленості, походи завжди закінчувались успішно. При потребі консультував туристичні групи з СНД, Польщі, Чехії стосовно орієнтування, картографії та небезпечних відрізків на вибраних групами маршрутах.

Всі ці роки, починаючи з 80-х років, збирав матеріали з етнографії - народні перекази на місцях проходження своїх маршрутів ; проводив опитування населення гірських районів , займався постійним реальним вдосконаленням наявної та доступної в той час картографії; проводив історично-пошукові аматорські дослідження на місцевості . Коли вже почав "потопати" у набутій інформації, вирішив її впорядкувати у власному архіві - так виникла ідея реалізації згромаджених знань у рукописі , над яким почав працювати з 1994 р. За ці роки рукопис було перероблено 4 рази, значно збагачено і розширено новітньою інформацією, добутою Автором в польових умовах та з різноманітних джерел .

З 2002р. веду власний пошук потенційного Видавця, звертаючись до можновладців на Прикарпатті та до ведучих бізнесменів ,промислових Корпорацій , Банків області та України в цілому - відсилаю Анотацію, витяги з рукопису , Аргументації - рекомендації ( факс, мережа інтернет та ін. ) - всім , хто має можливість якимось чином вплинути на долю цього рукопису. Тим часом, я продовжую роботу, по можливості вдосконалюючи деякі розділи рукопису та його "професійну" частину.

Але робота знаходиться вже на такому рівні кінцевого етапу, що вже дуже важко зорієнтуватись в безлічі вставок, зносок, додатків, виправлень та розширень рукописного тексту, надзвичайно складного лексично, лінгвістично та технічно. Терміново необхідно починати робити електронну , комп'ютерну версію рукопису; для цього мені вкрай необхідні технічні засоби - комп'ютер, принтер, бажано - сканер (хоча б на деякий час ,на період завершення - це 3-4 міс. копіткої, напруженої праці по довершенню та технічному оформленню Додатків згідно переліку їх в Анотації ) - а таку відповідальну та складну роботу зможу зробити тільки я - як Автор. Крім цього - забезпечення необхідними витратними матеріалами.

Ні для кого на Прикарпатті не є таємницею, що ВСЯ література (наукова , науково-пізнавальна, краєзнавча та ін.), що стосується наших чудових Українських Карпат - видана давно; є закостеніла, спрощена, недостатньо компетентна, написана "кабінетними" мандрівниками-дослідниками; більша частина творів написана людьми, що недостатньо знали об'єкт своєї роботи та заполітизованими різноманітними ідеологіями "істориками" нашого краю. Всього декілька книг вийшли за останні 10 років ,що їх можна з натяжкою сприймати, як серйозні, професійні, а авторів їх поважати за компетентність та наполегливість на шляху до видання. Але наклад їх настільки мізерний, що навіть я (людина, що з хворобливою цікавістю наполегливо вишукує все , що стосується нашої гірської країни) з великими труднощами віднайшов їх, щоби ознайомитись та зробити належні висновки. Ця "ніша" в українському книговидавництві повністю пустопорожня та припадає пилом.

А примірники всіх "творів" останніх десятиліть легко вміщуються на невеличкій поличці; дані, що викладені в них - застарілі , примітивно вихолощені, перекручені або й неправдиві. Все воно розкидано, розпорошено по різним виданням "по чайній ложці…"- а це не дає можливості реально об'єднати набуту інформацію в мозку людини, скористатися нею в необхідній момент життя.

На противагу цьому, рукопис об'єднує в собі майже всі необхідні дані з цього питання, незмірно збагативши і розширивши їх ексклюзивною інформацією, що надає загальновідомим фактам іншої, привабливої забарвленості, збуджує уяву людини і кличе її на гірські стежки.

Крім того, впевнено заявляю: подана Автором картографія - поза любою конкуренцією в Україні (по точності місцезнаходження гірських об'єктів , насиченості корисною інформацією на кв. км., візуальним сприйняттям гірських макросистем як реальних об'єктів) - що і наглядно документально аргументовано в одному з розділів рукопису.

Авторська праця, що представлена Вам поданою Анотацією - це значний внесок до всесвітньої Карпатології; головний її стрижень - розділи з поясненнями походження назв селищ, річок, урочищ, полонин, гірських вершин, перевалів; словник слів гуцульського діалекту та словники споріднених йому слов'янських мов (тлумачні, де проведено порівняльний лінгвоаналіз, доступний для розуміння навіть пересічному читачеві); величезний обсяг новітньої інформації, що подана в Картах-Схемах всього гірського регіону Прикарпаття та Закарпаття (всього 6 тис. 160 км. кв.) в небувалому ніде до цього часу маcштабі - це саме та "РОДЗИНКА", яка була раніше недосяжна до пізнання людям нашого краю та України в цілому.

В кінці про головне: видання книги на українській мові, без сумніву, необхідне і обов'язкове відбудеться. Але сьогодні, зараз переклад рукопису з російської мови на українську з точки зору Автора не є доцільним. Рукопис складається з 800-900 сторінок дуже специфічного тексту надзвичайної складності та насиченості термінами, лексичними обертами, лінгвістичними порівняннями з застосуванням алфавітів всіх мов слов'янської групи, латини та декотрих (основних) європейських мов; крім цього прийдеться повністю переробляти Карти-Схеми з їх топонімами, проводити паралельні зміни в тексті рукопису та ще багато різної роботи, про повний обсяг якої та про її величезну матеріальну вартість ми можемо лише здогадуватись. Приблизний час , що буде затрачено на цю "Сизифову Працю", складатиме 12-16 місяців; потрібно буде залучати до роботи багато людей та технічних засобів і фінансувати "будування цієї Піраміди".

Пропоную перше Видання провести на мові оригіналу; пізніше, під час реалізації продукції (якщо вона буде успішна та покаже перспективу - в чому я ні на мить не сумніваюсь), паралельно готувати "українське" видання, змінене зовнішньо, збагачене, виправлене та доповнене внутрішньо, змістовніше та привабливіше першого "російськомовного" видання.

З повагою, Автор -- СЕРГІЙ ВОРОН
(Івано-Франківськ, Україна)
(voronss@ukr.net)


 

GALL'ART
Авторський проект Івана Пелипишака
та Олега Гуцуляка
2004